บทบาทความสำคัญของ search engine

search engine มีกี่ชนิด

Search engine คือโปรแกรมสำหรับช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยแบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลักๆ ดังต่อไปนี้
1.    Crawler based search engines เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตแบบอาศัยการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะทำให้การค้นหาข้อมูลนั้นแม่นยำที่สุดอย่างรวดเร็ว โดย search engine ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆนั้นใช้วิธีการนี้ มีองค์ประกอบดังนี้คือ
-    Search engine ที่ใช้วิธีนี้จะมีฐานข้อมูลของตนเองและมีระบบการประมวลผล วิธีการจัดอันดับในแบบฉบับของตนเอง
-    ซอฟแวร์จะเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับ search engine โดยมีหน้าที่ในการค้นหา จัดเก็บข้อมูลตามเว็บเพจหรือเว็บไซต์ต่างๆโดย spider หรือ web crawler หรือ search engine robots แล้วแต่จะเรียกกันตามผู้ให้บริการรายนั้นๆ
2.    Blog directory หรือ Web directory วิธีจะคล้ายๆกับสมุดหน้าเหลืองโดยจะมีการสร้างดัชนีเพื่อแยกหมวดหมู่การค้นหาอย่างชัดเจนทำให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยเวลาอันรวดเร็ว
3.    Meta search engine ใช้หลักในการค้นหาโดยใช้ Meta ของภาษา HTML ซึ่งวิธีนี้จะไม่ต่อยได้ข้อมูลการค้นหามี่แม่นยำเท่าที่ควร

วิธีการทำงานของ search engine มี3 ส่วนหลักๆคือ
(1)    Web robot หรือ Spider จะมีหน้าที่เข้าไปสำรวจข้อมูล รายละเอียดในเว็บไซต์และเว็บเพจต่างๆแล้วนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาอัพเดทใส่ในฐานข้อมูลของตนโดยความถี่ในการตรวจค้นในแต่ละเว็บไซต์อาจจะไม่เท่ากัน โดยบางเว็บไซต์อาจถูกเข้าไปสำรวจเดือนละครั้ง บางเว็บไซต์อาจจะมากกว่า
(2)    Database เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บรายการและรายละเอียดของเว็บไซต์ โดยต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อทำการรองรับเว็บไซต์ที่มีจำนวนมากมายและที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่อีกในอนาคต
(3)    ซอฟท์แวร์ของ search engine เป็นส่วนรับคำหรือ keyword ที่ผู้ใช้ทำการป้อนเข้ามาเพื่อทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดย search engine ก็จะทำการแจ้งข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่ค้นพบกลับมายังผู้ค้นหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ